Pravila igre so dodatek k splošnim pogojem in določilom. V primeru zaklepa računa ali da bi preveril, kaj je dovoljeno in kaj ne, se posvetuj tudi s splošnimi pogoji in določili, zlasti odsekom §11.

Vsakršno izogibanje pravil igre bo obravnavano kot kršitev in tudi ustrezno kaznovano. Vsa pravila igre veljajo tudi za igralce, ki imajo namen izbrisati račun oziroma je njihov račun v postopku izbrisa.

  • § 1. Račun
   • § 1.1 Vsak igralec lahko poseduje in igra le en račun na posameznem igralnem svetu. Račun mora vedno biti igran v svojo korist. Računi, ki obstajajo zgolj v korist drugih računov, so lahko trajno zaklenjeni.
   • § 1.2 Lastnik računa je oseba, katere elektronski naslov je povezan z računom. Če želiš spremeniti povezani elektronski naslov, to lahko storiš v svojem računu (Profil -> Račun) z uporabo možnosti “spremeni elektronski naslov”. V primeru upravičenega dvoma, je lahko igralec naprošen, da iz registriranega elektronskega naslova računa pošlje email podpori, z namenom potrditve lastništva računa. Člani Travian: Legends osebja te ne bodo nikoli vprašali za tvoje geslo.
   • § 1.3 Posredovanje gesla računa drugim ni dovoljeno, z izjemo “dual računov”. “Dual računi” so računi, ki jih igrata dva ali več igralcev. To je dovoljeno dokler noben od vpletenih igralcev ne poseduje ali igra drugega računa na istem igralnem svetu. Če se igralec želi premakniti iz enega računa na drugega, je potrebno najprej opraviti prenos lastništva prvotnega računa in spremeniti geslo, ali izbrisati prvotni račun, preden se omogoči dostop na novi račun ali ustvari novi račun.

    Računi povezani z uporabo sitter funkcije ali računi igrani na istem računalniku ne smejo imeti enakega gesla. Travian Games ne bo povrnil škode lastniku računa, povzročene s strani osebe, ki je prejela geslo računa.

   • § 1.4 Če je račun neaktiven, bo izbrisan nič prej kot v 7 dneh po zadnji prijavi.
   • § 1.5 Vabitve – V primeru zlorabe funkcije za vabljenje igralcev (npr. kršenje odseka pravil §1.1 z registracijo večih računov), sta lahko kaznovana oba, vabljeni in vabitelj.
  • § 2. Sittanje in uporaba istega računalnika
   • § 2.1 Vsak igralec ima pravico imenovati dva sitterja, ki lahko skrbita za račun. Sitterja morata račun igrati vedno v polno korist samega računa. Zloraba te funkcije je kazniva. Sitter računa mora uporabiti funkcijo v igri namenjeno sittanju. Geslo računa ne sme biti dano sitterju.

    Travian Games GmbH ne bo povrnil škode lastniku računa, povzročene s strani sitterja. Lastnik računa je odgovoren za vsa dejanja sitterjev in soigralcev računa. V primeru nespoštovanja pravil igre ali splošnih pogojev in določil Travian: Legends, sta lahko kaznovana tako sitter kot lastnik sittanega računa.

  • § 3. Uporaba zunanjih programov
  • Travian: Legends je dovoljeno igrati samo na nespremenjenem navadnem spletnem brskalniku. Uporaba skript/botov za avtomatizacijo dejanj na računu ali oponašanje premium funkcij je prepovedana.
  • § 4. Programske napake
  • Zloraba napak v igri v korist računa ni dovoljena in morajo biti prijavljene podpori. Zloraba kakršne koli napake je kazniva.
  • § 5. Prodaja/nakup računa
  • Prodaja ali nakup računov, surovin, enot, vasi, zlatnikov, srebrnikov ali drugih storitev od tretjih oseb je prepovedana. Oddaja računov v zameno za denar ni dovoljena.
  • §6. Spletni bonton
   • § 6.1 Igralci morajo vedno komunicirati na vljuden način.
   • § 6.2 Neprimerni profili, imena vasi ali katera koli druga vsebina so lahko spremenjeni s strani multihunterjev brez opozorila. Zavezništva z neprimernimi imeni in/ali neprimerno vsebino v profilu, javnem forumu in drugih javnih krajih so lahko nemudoma izbrisana.
   • § 6.3 Naslednje obnašanje je strogo prepovedano: žaljiv, obrekljiv, seksističen, rasističen ali nespodoben jezik; sovražni govor proti katerikoli religiji, rasi, narodnosti, spolu, starostni skupini ali spolni usmerjenosti; grožnje v resničnem življenju; imitacija osebja Travian: Legends ali katerega drugega uradna položaja v podjetju.
   • § 6.4 Igra naj bo brez politike iz resničnega sveta.
   • § 6.5 Objavljanje in prikazovanje vsebin, ki niso primerne za mladoletnike, je prepovedano.
   • § 6.6 Sporočila iz igre, je dovoljeno objaviti, samo s soglasjem obeh strani. Objavljanje sporočil ali e-pošte Travian: Legends osebja ni dovoljeno, razen, če je bilo podano izrecno soglasje.
   • § 6.7 Oglaševanje katere koli vrste ni dovoljeno
  • §7. Kazni
   • §7.1 V primeru kršenja pravil igre ali splošnih pogojev in določil, lahko pride do zaklepa računa, katerega se ga nato lahko odklene s kaznijo, ki ustreza storjeni kršitvi. Neprimerna imena računov so lahko spremenjena. Travian Games GmbH ne bo povrnil karšnih koli izgub povzročenih v času zaklepa, vključno s “Plus računi” in zlatniki. Vsi igralci so obravnavani enako, ne glede na uporabo zlatnikov.
   • § 7.2 O zaklepih se lahko razpravlja samo z multihunterji preko sporočil v igri ali upravljalci skupnosti (admin@travian.si), če igralec ni zadovoljen z odločitvijo multihunterja. O zaklepih, izbrisih in njihovih posledicah se ne razpravlja javno. Ekipa Travian: Legends ne razkriva informacij o zaklepih osebam, ki niso vpletene.
   • § 7.3 Multi računi na hitrem strežniku in multi računi z manj kot 100 prebivalci, so lahko izbrisani brez zaklepa/opozorila.
 • § 8. Sprememba pravil in korekturna klavzula
  • § 8.1 Travian Games GmbH si pridržuje pravico do spremembe pravil kadarkoli.
  • § 8.2 V primeru, da posamezen predpis pravil igre postane neučinkovit ali neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostalih predpisov. Travian Games GmbH se obvezuje, da bodo neučinkoviti predpisi zamenjani v čim krajšem času.